Как се облагат възнагражденията за контрол на чуждестранни лица от трети страни

Българско ЕООД със 100% капитал, собственост на турско дружество, има назначено лице на трудов договор за управител. Друго физическо лице, турски гражданин ще бъде назначен за контрол на дейността, която ще извършва българското дружество. Турският гражданин ще пребивава в България за кратък период около 30 дни в годината и ще осъществява […]

Суперфиция

insuarance and control

‘’Superficies solo credit”, или повърхността отстъпва на почвата. Още в древен Рим държавата е отдавала свои земи за дългосрочно ползване – обработване и застрояване, като наемателите обаче не ставали собственици на построеното. Собственикът на земята оставал собственик и на постройките. И дори да имало иск за защита, това било просто един […]