Суперфиция

Posted Posted in Real Estates

‘’Superficies solo credit”, или повърхността отстъпва на почвата. Още в древен Рим държавата е отдавала свои земи за дългосрочно ползване – обработване и застрояване, като наемателите обаче не ставали собственици на построеното. Собственикът на земята оставал собственик и на постройките. И дори да имало иск за защита, това било просто един дългосрочен наем. Постепенно обаче […]

Доставка на сгради или на части от тях, които не са нови

Posted Posted in Без категория

Доставката на сгради или на части от тях, които не са нови, доставката на прилежащите към тях терени, както и учредяването и прехвърлянето на други вещни права върху тях са освободени доставки и са регламентирани в чл.45 ал.3 от ЗДДС. Как обаче се определя един строеж като “сграда” за целите на закона за данък добавена […]

Освободени доставки свързани със земя и сгради

Posted Posted in Без категория

Освободените доставки, свързани със земя и сгради са регламентирани в чл.45 от закона по ЗДДС. Към тях спадат: Доставка на поземлени имоти, които не са урегулирани поземлени имоти /УПИ/ по смисъла на Закона за устройство на територията: земеделски земи и горски фонд; Учредяване и прехвърляне на ограничени вещни права върху земя, включително УПИ. Учредяването и […]

BPO Bulgaria became a member of 3E Accounting International Network

Posted Posted in Без категория

We proudly announce that since July, 2018 BPO Bulgaria is a member of 3E Accounting International Network. 3E Accounting International Network is an international accounting network for experienced professionals to offer high quality one-stop solution professional and compliance services on both local and international fronts. The members of 3E global accounting network undertake and are […]