Освободени доставки свързани със земя и сгради

Освободените доставки, свързани със земя и сгради са регламентирани в чл.45 от закона по ЗДДС. Към тях спадат: Доставка на поземлени имоти, които не са урегулирани поземлени имоти /УПИ/ по смисъла на Закона за устройство на територията: земеделски земи и горски фонд; Учредяване и прехвърляне на ограничени вещни права върху земя, […]

Доставка на сгради или на части от тях, които не са нови

Доставката на сгради или на части от тях, които не са нови, доставката на прилежащите към тях терени, както и учредяването и прехвърлянето на други вещни права върху тях са освободени доставки и са регламентирани в чл.45 ал.3 от ЗДДС. Как обаче се определя един строеж като “сграда” за целите на […]

Суперфиция

insuarance and control

‘’Superficies solo credit”, или повърхността отстъпва на почвата. Още в древен Рим държавата е отдавала свои земи за дългосрочно ползване – обработване и застрояване, като наемателите обаче не ставали собственици на построеното. Собственикът на земята оставал собственик и на постройките. И дори да имало иск за защита, това било просто един […]