Ние ще ви помогнем да постигнете и реализирате вашите бизнес цели и идеи. В помощ на бъдещите ви планове, нашият екип ще осигури експертно мнение, практически опит и обективност.
Предлагаме комплексно счетоводно обслужване в съответствие с изискванията на българското законодателство, изготвяне на Годишни Финансови Отчети, месечни и периодични отчети, както и съдействие при изготвянето на бюджети и проекти.
С цел да получите пълна и точна представа за развитието на вашия бизнес, ние ще подготвим и представим цялата финансова информацията по разбираем и недвусмислен начин.
Като използвате услугите ни, Вие се възползвате от екип от квалифицирани счетоводители и данъчни консултанти, получавате точни и прецизни финансови услуги, оптимизирате разходите за счетоводно и данъчно обслужване.

Счетоводните услуги включват :

 • Създаване на счетоводна база и сметкоплан на фирмата;
 • Водене на счетоводните регистри въз основа на иформацията, предоставена от клиента;
 • Месечна отчетност в съответствие с изискванията и работния език на клиента;
 • Годишно счетоводно приключване и изготвяне на Годишен Финансов Отчет в съответствие с МСФО или НСФОМСП;
 • Данъчно представителство, изготвяне на данъчни декларации, съдействие при одит;
 • Администриране и архивиране на счетоводната документация;
 • Изготвяне на заплати;
 • Данъчно обслужване, администриране на данъчни задължения, регистрации и съдействие при изчисленията и плащанията на данъци:
 • Месечно изчисление на текущ финансов резултат и авансови вноски по ЗКПО;
 • Изготвяне на Годишни Данъчни Декларации;
 • При необходимост изготвяне на отчети към Национален Статистически Институт, Българска Народна Банка и данъчна администрация;
 • Регистрация по Закона за ДДС;
 • Изготвяне на месечни справки – декларации по ЗДДС;
 • ИНТРАСТАТ;