Ако сте собственик на бизнес, със сигурност ви е трудно да контролирате всички процеси във фирмата. За да може да се справяте, много от отговорностите и задачите трябва или да се делегират на други хора, или да се аутсорсват към външни доставчици. Счетоводството е един от тях.

            Проблемът, обаче с контрола на работата остава и отговорността за следене на изпълнението пада изцяло върху собствениците и управителите на фирмите.

            Все по-често при нас идват собственици на фирми, които са имали огромни проблеми със счетоводството, в следствие на което са понесли значителни материални загуби след извършени ревизии от страна на НАП и съответно големи начети. Тук става въпрос за работещи бизнеси, които наистина полагат огромни усилия да създават стойност и се борят всеки ден, за да се развиват и задържат на пазара.

Да имаш собствени бизнес, да си започнал от “ нулата “ и да го развиеш, изисква неимоверни всекидневни усилия, воля, много работа и амбиция. Наистина е тъжно, когато все по-често попадаме в такава ситуация, при която вече проблемите от лошо счетоводство са налице, загубите са генерирани, актовете са издадени, сроковете за обжалване изпуснати…

            И въпреки всичко има начини да се контролират процесите, при това с малко усилия от ваша страна. За да сте успешни, трябва да сте информирани. Ако счетоводителят не ви информира, тогава го изисквайте. Смисълът на счетоводството е, не само да подава необходимата информация към НАП, а и да има обратна връзка с управителите и съдружниците в една фирма. Тогава ще могат да се вземат правилните решения, които ще доведат до финансови успехи. Има няколко неща, които може да изисквате от вашите счетоводители всеки месец, за да имате поглед върху финансовото състояние на фирмата.

  • Оборотна ведомост – това е обобщаваща таблица за проверка верността на данните от текущото счетоводно отчитане. С данните от Оборотната Ведомост се съставят финансовите отчети – Баланс, Отчет за приходите и разходите (Отчет за Доходите или Отчет за всеобхватния доход), Отчет за паричните потоци и Отчет за собствения капитал;
  • Баланс и Отчет за Приходите и Разходите към края на текущия месец;
  • Справка за вземанията;
  • Справка за задълженията;
  • Справка от НАП за състоянието на данъчната сметка на фирмата – генерира се с електронния подпис, личен на фирмата или на упълномощеното лице.
  • Справка за материалните запаси на дружеството – от изключително значение при следене на наличностите на сметка Стоки и Материали.

С малко помощ от вашия счетоводител, ще може много лесно да се научите как да “разчитате” информацията от предоставените документи. Ако пък той е много зает, тогава четете нашия Блог, ние ще ви покажем, че не е трудно и е много интересно.