Ние предлагаме широк спектър от правни услуги на местни и на чужди физически и юридически лица.
Опитът на нашите правни консултанти в областта на бизнес правото позволява да предложим на клиентите пълно правно обслужване в различни сфери от дейността.
Ние предлагаме правно съдействие в областта на :

Търговското право;
Вещното право;
Административното право и процес;
Авторското право и сродните му права;
Облигационно, семейно, наследствено, данъчно, трудово и осигурително право;
Процесуално представителство;
Представителство пред административни органи.

Данъчно обслужване

Данъчните ни консултанти ще ви помогнат при оптимизирането и изготвянето на стратегии за намаляване на данъчната тежест, разрешаване на данъчни въпроси и казуси, ще ви окажат административна помощ и защита на интересите пред данъчната администрация, финансови институции и органите на властта.

Данъчни стратегии и оптимизации

Данъчни стратегии за оптимизация на облагането на фирмата като цяло или за отделен случай.

Изготвяне на данъчни стратегии преди започване на конкретна дейност с цел минимизиране на данъците и спазването на данъчното законодателство.

Данъчни планиране за местни и чуждестранни лица.

Данъчна защита

Представителство пред Национална Агенция за Приходите в процеса на ревизия или извършване на проверки.

Съдействие при анализ и оценка на данъчни актове, изготвяне на стратегии за тяхното обжалване и подготовка, и изготвяне на възражения и жалби.

Консултации, свързани с прилагане на данъчното законодателство:

 • Корпоративен данък;
 • Косвени данъци (ДДС и акцизи);
 • Данък върху доходите на физическите лица;
 • Местни данъци и такси;
 • Данъци върху разходите;
 • Данъци при източника.

Консултации, относно социалното и здравното осигуряване

 • Статут на работници;
 • Командироване на работници;
 • Подготовка на документи във връзка с издаване на удостоверения за целите на осигуряването;
 • Удостоверение за прилагане на местното законодателство (A1).

Консултации по валутното законодателство

 • Задължения за деклариране на сделки пред БНБ;
 • Задължения за представяне на информация за целите на статистиката на платежния баланс.