Ние предлагаме широк спектър от правни услуги на местни и на чужди физически и юридически лица. Опитът на нашите правни консултанти в областта на бизнес правото позволява да предложим на клиентите пълно правно обслужване в различни сфери от дейността. Ние предлагаме правно съдействие в областта на :

 • Търговското право;
 • Вещното право;
 • Административното право и процес;
 • Авторското право и сродните му права;
 • Облигационно, семейно, наследствено, данъчно, трудово и осигурително право;
 • Процесуално представителство;
 • Представителство пред административни органи.

Данъчно обслужване

Данъчните ни консултанти ще ви помогнат при оптимизирането и изготвянето на стратегии за намаляване на данъчната тежест, разрешаване на данъчни въпроси и казуси, ще ви окажат административна помощ и защита на интересите пред данъчната администрация, финансови институции и органите на властта.

Данъчни стратегии и оптимизации

Данъчни стратегии за оптимизация на облагането на фирмата като цяло или за отделен случай.

Изготвяне на данъчни стратегии преди започване на конкретна дейност с цел минимизиране на данъците и спазването на данъчното законодателство.

Данъчни планиране за местни и чуждестранни лица.

Данъчна защита

Представителство пред Национална Агенция за Приходите в процеса на ревизия или извършване на проверки.

Съдействие при анализ и оценка на данъчни актове, изготвяне на стратегии за тяхното обжалване и подготовка, и изготвяне на възражения и жалби.

Консултации, свързани с прилагане на данъчното законодателство

 • Корпоративен данък;
 • Косвени данъци (ДДС и акцизи);
 • Данък върху доходите на физическите лица;
 • Местни данъци и такси;
 • Данъци върху разходите;
 • Данъци при източника.

Консултации по прилагането социалното и здравното законодателство

 • Статут на работници;
 • Командироване на работници;
 • Подготовка на документи във връзка с издаване на удостоверения за целите на осигуряването;
 • Удостоверение за прилагане на местното законодателство (A1);

Консултации по валутното законодателство

 • Задължения за деклариране на сделки пред БНБ;
 • Задължения за представяне на информация за целите на статистиката на платежния баланс.

За контакти

+359 895 120 811

ул. Иван Вазов № 50А гр.Пловдив пк 4000 България

Ако имате нужда от консултация, сега е моментът да ни пишете. Ние ще се постараем да помогнем!

15 + 14 =