Без категория

Счетоводно обслужване

Ние ще ви помогнем да постигнете и реализирате вашите бизнес цели и идеи. В помощ на бъдещите ви планове, нашият екип ще осигури експертно мнение, практически опит и обективност.
Ние предлагаме комплексно счетоводно обслужване в съответствие с изискванията на българското законодателство, изготвяне на Годишни Финансови отчети, месечни и периодични отчети, както и съдействие при изготвянето на бюджети и проекти.
С цел да получите пълна и точна представа за развитието на вашия бизнес, ние ще подготвим и представим цялата финансова информацията по разбираем и недвусмислен начин.
Като използвате услугите ни, Вие се възползвате от екип от квалифицирани счетоводители и данъчни консултанти, получавате точни и прецизни финансови услуги, оптимизирате разходите за счетоводно и данъчно обслужване.
Счетоводните услуги включват :
– Създаване на счетоводна база и сметкоплан на фирмата;
– Водене на счетоводните регистри въз основа на иформацията, предоставена от клиента;
– Месечна отчетност в съответствие с изискванията и работния език на клиента;
– Годишно счетоводно приключване и изготвяне на Годишен Финансов Отчет в съответствие с МСФО или НСФОМСП;
– Данъчно представителство, изготвяне на данъчни декларации, съдействие при одит;
– Администриране и архивиране на счетоводната документация;
– Изготвяне на заплати;

Данъчно обслужване, администриране на данъчни задължения, регистрации и съдействие при изчисленията и плащанията на данъци:
– Месечно изчисление на текущ финансов резултат и авансови вноски по ЗКПО;
– Изготвяне на Годишни Данъчни Декларации;
– При необходимост изготвяне на отчети към Национален Статистически Институт, Българска Народна Банка и данъчна администрация;
– Регистрация по Закона за ДДС;
– Изготвяне на месечни справки – декларации по ЗДДС;
– ИНТРАСТАТ;